คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันประชุมคณะกรรมการ 30 มกราคม 2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชุดที่ 1 ช่วงเช้า 08.30 -12.00 น.

(อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย)

ชุดที่ 2 ช่วงบ่าย 13.30 - 16.30 น.

(อำเภอชนบท , มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย)

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งที่ 338/2562

วีดิทัศน์แนะนำการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งที่ 339/2562