คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

เรียนแจ้งกรรมการทุกสนามสอบ

กรุณาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ไปในวันปฏิบัติหน้าที่ที่สนามสอบด้วยนะครับ

วันประชุมคณะกรรมการ

11 มีนาคม 2564

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เวลา 08.30 -12.00 น. คือหัวหน้าสนามสอบ+(กก.กลาง หรือกก.ประสานงาน)

(สำหรับกรรมการคุมสอบและอื่นๆ ประชุม ณ สนามสอบ เช้าก่อนสอบครับ)

12 มีนาคม 2564

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เวลา 13.30 -16.30 น. คือ ตัวแทนศูนย์สอบ

(ตามคำสั่ง 91/2564 กรรมการชุดที่ 4)

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งระดับศูนย์สอบ(ที่ 91/2564)

วีดิทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งระดับสนามสอบที่ 92/2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งระดับสนามสอบที่ 93/2564