คำสั่งคุมสอบ Pre NT และ Pre O-NET ปี 2558 ครั้งที่ 2

คำสั่งคุมสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งระดับสนามสอบ ที่ 43/2559 ลว. 28 มกราคม 2559

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ และโนนพะยอมวังแสง

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท และภูระงำ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เอกชน

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่ , แคนเหนือหนองน้ำใส , บ้านไผ่เมืองเพีย และ เจ้าปู่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เอกชน

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และนาข่า

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์คำแคน

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โคกนางามและเมืองมัญจา

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์บ้านโคกนาแพง

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด และโคกสำราญ

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

เลขที่นั่งสอบ

คำสั่งคุมสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่งระดับสนามสอบ ที่ 44/2559 ลว. 28 มกราคม 2559

สนามที่ 3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย , เมืองไผ่ , แคนเหนือฯ

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแปน

กรรมการมาจากศูนย์สวนหม่อน และ คำแคน

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 9 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่ , บ้านไผ่เมืองเพีย , บ้านลานป่าปอ

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 5 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา

กรรมการมาจากอำเภอเปือยน้อย

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 7

โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

กรรมการมาจากอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน และ บ้านไผ่เมืองเพีย

เลขที่นั่งสอบ

สนามที่ 8 โรงเรียนสามหมอโนนทัน

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก และ ขาข่า

เลขที่นั่งสอบ

กรรมการมาจากอำเภอชนบท

เลขที่นั่งสอบ

คำสั่งคุมสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กรรมการมาจากศูนย์โนนพะยอมวังแสง

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ , โนนพะยอมวังแสง

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ

กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส

กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย, เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง

กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

กรรมการมาจากศูนย์โคกนางาม

กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

กรรมการมาจากศูนย์สสวนหม่อน

กรรมการมาจากศูนย์คำแคน

กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง

กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด

กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ

กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ