คำสั่งคุมสอบNT ปีการศึกษา 2558

คำสั่งตรวจข้อสอบอัตนัย NT ปีการศึกษา 2558 และ หนังสือนำส่ง

คำสั่งอำนวยการ การดำเนินการสอบNT ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ศูนย์ประสานการสอบ) คลิกที่นี่

หนังสือเชิญประชุมกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

สนามสอบ NT ปีการศึษา 2558

กรรมการมาจากศูนย์โนนพะยอมวังแสง

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ , โนนพะยอมวังแสง

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

กรรมการมาจากศูนย์ชนบท

กรรมการมาจากศูนย์ภูระงำ

กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส

กรรมการมาจากศูนย์บ้านไผ่เมืองเพีย, เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

สนามที่ 11

สนามที่ 12

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์แคนเหนือหนองน้ำใส

กรรมการมาจากศูนย์เมืองไผ่

กรรมการมาจากศูนย์บ้านลานป่าปอ

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์เจ้าปู่

กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

กรรมการมาจากศูนย์วังม่วง

กรรมการมาจากศูนย์ปราสาทเปือยน้อย

สนามที่ 24

โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา

กรรมการมาจากศูนย์โคกนางาม

กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

กรรมการมาจากศูนย์หนองแปน

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

กรรมการมาจากศูนย์โพนเพ็ก

กรรมการมาจากศูนย์สสวนหม่อน

กรรมการมาจากศูนย์คำแคน

กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

กรรมการมาจากศูนย์ท่าศาลา

กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

กรรมการมาจากศูนย์นาข่า

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

กรรมการมาจากศูนย์เมืองมัญจา

กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง

กรรมการมาจากศูนย์โคกนาแพง

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

กรรมการมาจากศูนย์โนนสมบูรณ์

กรรมการมาจากศูนย์พญาแฮด

กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ

กรรมการมาจากศูนย์โคกสำราญ