ตัวอย่าง การสอนตามแนว "สะเต็มศึกษา" ชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป.1 เรื่อง เล่นล้อวงกลม

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป.1 เรื่อง การสื่อสาร

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้้น ป.2 เรื่อง รักษ์คอมพิวเตอร์

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป.2 เรื่อง เรือบรรทุกน้ำ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป.3 เรื่อง เรือใบกับสายลม

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป.4 เรื่อง บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป. 4 เรื่อง โมบายแสนสวย

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป. 5 เรื่อง สวนมะนาวนอกฤดู

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป. 6 เรื่อง นักโภชนาการน้อย

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ป.6 เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า