ตัวอย่าง การสอนตามแนว "สะเต็มศึกษา" ชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ชั้นม. 1 เรื่อง เครื่องบินพลังยาง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม. 2 เรื่อง นาวาฝ่าวิกฤต

กิจกรรมสะเต็มศึกษาม.3 กระต่ายน้อยข้ามน้ำ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ