ดาวน์โหลดผลสอบ NT2558

เล่มรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558

ส่วนหน้า

ส่วนเนื้อหา

ส่วนหลัง 1 (ผลระดับประเทศ เขต ศูนย์)

ส่วนหลัง 2 (ผลระดับอำเภอ)

ส่วนหลัง 3 (คำสั่ง)