ผลสอบ O-NET2558

เล่มรายงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

ส่วนหน้า

ส่วนเนื้อหา

ส่วนหลัง 1

(ชั้น ป.6 ระดับประเทศ , เขต , โรงเรียน , ศูนย์เครือข่ายฯ)

ส่วนหลัง 2

(ชั้น ป.6 ค่าเพิ่ม-ลด , รายอำเภอ)

ส่วนหลัง 3

(ชั้น ม.3 ทุกระดับ , ผู้จัดทำ)

สถิติ ป.6 ระดับเขตพื้นที่ ตามมาตรฐาน

สถิติ ม.3 ระดับเขตพื้นที่ ตามมาตรฐาน