เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2558

คำชี้แจง (โปรดอ่าน)

โปรดดาวน์โหลตแบบวัดและประเมินผลไฟล์เอกสาร pdf ออกไป เพื่อพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับครูผู้สอนใช้ดำเนินการประเมินวัดการอ่่านและการเขียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ เมื่อคุณครูได้ทำการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว ให้นำผลการประเมินของนักเรียนไปกรอกในหน้าเว็บไซต์ นิเทศออนไลน์ ศน.ประสงค์ และตรวจทานให้ถูกต้อง ก่อนที่ระบบจะปิด ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ จากนั้นกรุณานำข้อมูลใน sheet สรุปไปบันทึกในระบบ e-MES ก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยครับ