แบบแจ้งชื่อครูรับเกียรติบัตร

แบบบันทึกแจ้งชื่อครูเพื่อรับเกียรติบัตร

งานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

(ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563)

โครงการนิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

- เขียนตามคำบอกวิชาภาษาไทย (คลิกที่นี่)

- เขียนคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ (คลิกที่นี่)

- คณิตคิดในใจ (คลิกที่นี่)

คะแนนสอบสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562

- O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิกที่นี่)

- O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกที่นี่)

- NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (คลิกที่นี่)