PLC ที่น่าสนใจ

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

Professional Learning Community (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง

PLC Narinukun - เตรียมคนไทยเข้าสู้ยุค 4.0 (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

PLC Narinukun - 4 จุดเน้น ไฟล์ที่ 1

PLC Narinukun - 4 จุดเน้น ไฟล์ที่ 2

PLC Narinukun - 4 จุดเน้น ไฟล์ที่ 3

PLC Narinukun - 4 จุดเน้น ไฟล์ที่ 4

PLC Narinukun - 4 จุดเน้น ไฟล์ที่ 5

PLC Narinukun - 4 จุดเน้น ไฟล์ที่ 6